Project information in Vietnamese

Dự án SILKEN-VIỆT NAM sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm từ dự án SILKEN, tìm cách áp dụng một số sáng kiến ở cấp độ tổ chức vào các trường đại học Việt Nam và các  trường đối tác tại Vương quốc Anh. Dự án sẽ thành lập ra “các đơn vị hỗ trợ sáng tạo xã hội” trong sáu trường đại học của Việt Nam, hợp tác với các đơn vị tương tự đang hoạt động trong các tổ chức đối tác tại Vương quốc Anh. Các Đơn vị hỗ trợ sáng tạo xã hội sẽ cung cấp năm lĩnh vực hoạt động:

 

Phát triển chương trình giảng dạy: phát triển các chương trình sau đại học Sáng tạo xã hội (STXH) và đưa các mô-đun STXH bậc đại học vào chương trình giảng dạy hiện có; tạo ra một nền tảng học tập ảo để đào tạo và hợp tác quốc tế từ xa. Các hoạt động này sẽ nhằm mục đích tạo ra một tư duy sáng tạo xã hội trong sinh viên, dạy sinh viên những kỹ năng mới và nâng cao khả năng được tuyển dụng của sinh viên. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp đào tạo cho các học giả về giảng dạy STXH và học tập ‘tại chỗ’.

 

Nghiên cứu: thành lập một trường bình duyệt quốc tế, dẫn đến sự phát triển của các bài báo chung; một chương trình hội thảo và hội thảo đào tạo tập trung vào các lĩnh vực chuyên đề cụ thể để làm tiền đề cho hội nghị nhỏ. Chương trình nghiên cứu sẽ đặc biệt tập trung vào sự phát triển của ‘người thực hành’ cũng như các cơ hội cho các ấn phẩm quốc tế và cách xuất bản hội thảo.

Trao đổi tri thức: Các Đơn vị Hỗ trợ Sáng tạo Xã hội (SISU) chuyên biệt được thành lập để đào tạo và tư vấn với các bên liên quan bên ngoài, vận động chính sách với các nhà hoạch định chính sách và sự tham gia của cộng đồng, cũng như đánh giá tác động; thông qua các hoạt động này, các đơn vị sẽ củng cố hệ sinh thái rộng lớn hơn và giúp thúc đẩy chính sách hướng tới việc tạo ra giá trị xã hội lớn hơn. Cũng sẽ tập trung vào việc đảm bảo trao đổi tri thức giữa các nhà lãnh đạo của các tổ chức giáo  dục đại học ở Vương quốc Anh và Việt Nam, để đảm bảo sự ủng hộ từ trên xuống tại các tổ chức sáng tạo xã hội.

Quốc tế hóa: sử dụng các mạng hiện có (SILKEN/GLOCAL) cũng như một trang web chuyên dụng, các đơn vị sẽ xác định và khai thác các cơ hội tài trợ quốc tế (ví dụ: Erasmus+ CBHE) cũng như phát triển các chương trình chung và trao đổi di động. Kết quả là sự hợp tác được tài trợ bền vững sẽ dẫn đến năng lực liên văn hóa lớn hơn và quyền công dân toàn cầu giữa những người tham gia. Chúng tôi sẽ liên kết với mạng lưới lớn hơn của chúng tôi trên khắp thế giới – giáo dục đại học ở Hồng Kông (nơi đang phát triển trọng tâm tác động mạnh mẽ hơn) và các đối tác khu vực khác cũng như các đối tác ở xa hơn, chẳng hạn như Mỹ Latinh.

 

Ươm tạo: các đơn vị được thành lập cũng sẽ hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp xã hội mới và các công ty quan tâm đến giá trị thông qua việc thành lập các không gian làm việc chung, hội thảo về ý tưởng cũng như cố vấn quốc tế. Điều này sẽ dẫn đến tác động xã hội trực tiếp thông qua việc thành lập và nuôi dưỡng các công ty mới.